ค.บ.วิทยาศาสตร์-เคมี 2554

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  162  หน่วยกิต
            โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 3 หมวดหลัก คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หมวดวิชาเฉพาะแบ่งเป็นวิชาแกนและวิชาเฉพาะด้าน และหมวดที่ 3 หมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีจำนวนหน่วยกิตดังนี้  

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต ประกอบด้วย
            1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12  หน่วยกิต
            1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  9  หน่วยกิต
            1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 7  หน่วยกิต
            1.4 กลุ่มวิชาเลือก 2 หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 125  หน่วยกิต
        2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
                2.1.1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 14 หน่วยกิต
                2.1.2 วิชาชีพครูบังคับ 30 หน่วยกิต   
                2.1.3 วิชาชีพครูเลือก 6 หน่วยกิต   
        2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต 
                2.2.1 วิชาแกน 31 หน่วยกิต 
                2.2.2 บังคับวิชาเอก 36 หน่วยกิต  
                2.2.3 เลือกวิชาเอก 8 หน่วยกิต      
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


 
   
Comments