ค.บ.เคมี 2559


โครงสร้างหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ( 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2559

        จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  163    หน่วยกิต
โดยโครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 3 หมวดวิชา คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้านซึ่งมีทั้งวิชาครูและวิชาเอก และหวมดที่ 3 เป็นหมวดวิชาเลือกเสรี  มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต
        1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
        1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยกิต
        1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการกีฬา หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
        2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
                2.1.1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 12 หน่วยกิต
                2.1.2 วิชาชีพครูบังคับ 35 หน่วยกิต   
        2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
                2.2.1 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 
                2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต  
                2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต      
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต

โดยมีแผนการรับนักศึกษาเป็นจำนวนคนต่อปีการศึกษา  ดังนี้
 ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 2564
         จำนวนรับเข้า (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) 30 3030 30 30 30
         นักศึกษาชั้นปีที่ 2  30 30 30 30 30
         นักศึกษาชั้นปีที่ 3   30 30 30 30
         นักศึกษาชั้นปีที่ 4    30 30 30
         นักศึกษาชั้นปีที่ 5     30 30
 รวม 3060 90 120  150 150
         คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - - - 30

   

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร คบ.เคมี (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2559...

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเรียนหลักสูตร คบ.เคมี (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2559...