บุคลากรสายวิชาการ

 

อาจารย์ ดร.นันทพร  มูลรังษี  (หัวหน้าภาควิชา)
คุณวุฒิ      วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
    วท.ด. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ติดต่อ     E-mail nuntapornmoon@gmail.com   หรือโทรศัพท์  039-471060 ต่อ 8913
สาขาวิชาที่สอน/ความสนใจ     เคมีวิเคราะห์
รายละเอียดเพิ่มเติม...
 
อาจารย์ ดร.อาภาพร  บุญมี
คุณวุฒิ      วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยม)  
     
    วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     วท.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อ     E-mail apaporn.b@rbru.ac.th หรือโทรศัพท์  039-471060 ต่อ 8913
สาขาวิชาที่สอน/ความสนใจ     เคมีอินทรีย์

รายละเอียดเพิ่มเติม...


  
อาจารย์ ดร.สุนิษา สุวรรณเจริญ
คุณวุฒิ      วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา
    วท.ม.(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    วท.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อ     E-mail sunisa.s@rbru.a.th   หรือโทรศัพท์  039-471060 ต่อ 8913

สาขาวิชาที่สอน/ความสนใจ        เคมีอินทรีย์ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เคมีอินทรีย์สังเคราะห์

รายละเอียดเพิ่มเติม...


  
อาจารย์ ดร.นิภัทร  เปี่ยมอรุณ
คุณวุฒิ      วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปร.ด. (เคมีประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หรือโทรศัพท์  

สาขาวิชาที่สอน/ความสนใจ      เคมีเชิงฟิสิกส์ การเร่งปฏิกิริยาเคมีด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม...


  
อาจารย์ ดร.สุพัตรา  รักษาพรต.
คุณวุฒิ      วท.บ.เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     วท.ม.เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   วท.ด. เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อ     E-mail supattra.r@rbru.ac.th   หรือโทรศัพท์  0929644654

สาขาวิชาที่สอน/ความสนใจ      เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีสีเขียว

รายละเอียดเพิ่มเติม...  
อาจารย์ ดร.วัชรี  วรัจฉรียกุล
คุณวุฒิ      วท.บ. สาขาศึกษาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    วท.ม. สาขาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    ปร.ด. สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเซอร์รีย์ (PhD in chemistry at University of Surrey)
หรือโทรศัพท์  

สาขาวิชาที่สอน/ความสนใจ  เคมีอินทรีย์ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม...


  
อาจารย์ ศุทธินี เมฆประยูร
คุณวุฒิ      วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
     วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดต่อ      E-mail sutthinee.m@rbru.ac.th หรือโทรศัพท์  
สาขาวิชาที่สอน/ความสนใจ  เคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ/เครื่องมือขั้นสูง
        รายละเอียดเพิ่มเติม...

 
อาจารย์ พิมใจ สุวรรณวงค์
คุณวุฒิ      วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ     E-mail pimjai.sw@gmail.com หรือโทรศัพท์  

สาขาวิชาที่สอน/ความสนใจ  ชีวเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม...


  
อาจารย์ ธีรพิชญ์  เกษมสุข
คุณวุฒิ      วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา
    วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา
หรือโทรศัพท์  

สาขาวิชาที่สอน/ความสนใจ  เคมีอนินทรีย์ Computational chemistry solid state chemistry

รายละเอียดเพิ่มเติม...


 
อาจารย์ สิริกร  ชัสวิเศษ
คุณวุฒิ      วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หรือโทรศัพท์  

สาขาวิชาที่สอน/ความสนใจ  เคมีอนินทรีย์ Computational chemistry solid state chemistry

รายละเอียดเพิ่มเติม...  
อาจารย์ อภิรดี บุญคำ
คุณวุฒิ      วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ     E-mail  aphiradee7@gmail.com หรือโทรศัพท์  

สาขาวิชาที่สอน/ความสนใจ  เคมีอนินทรีย์ Computational chemistry solid state chemistry

รายละเอียดเพิ่มเติม...


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม เครือวัลย์
คุณวุฒิ      วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ     E-mail udom.k@rbru.ac.th  หรือโทรศัพท์  0814305486

สาขาวิชาที่สอน/ความสนใจ  เคมีอนินทรีย์ Computational chemistry solid state chemistry

รายละเอียดเพิ่มเติม...