ประวัติภาควิชา


ความเป็นมา
1.  ความเป็นมาและเอกลักษณ์ของหลักสูตรเคมี

     ความเป็นมา
                เดิมก่อนเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์  ได้จัดตั้งเป็นหมวดวิทยาศาสตร์มาก่อน  ในปีพ.ศ. 2519    ได้จัดแบ่งส่วนราชการใหม่ มีภาควิชาเคมีเกิดขึ้นมาเปฺ็นหน่วยงานสังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อปี่ พ.ศ. 2537    ภาควิชาเคมี เริ่มแรกในปีพ.ศ. 2519 
            หลักสูตร เคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ขณะเป็นสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี เดิมมีภารกิจจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (เคมีปฏิบัติ) หรือ อ.วท. (เคมีปฏิบัติ) หรือ A.S. (Analytical chemistry training) และขยายเป็นการเรียนการสอนปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) เมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2543 ของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ จนมาถึงปี พ.ศ. 2547 จึงปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และปรับปรุงอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2549 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยลดจำนวนหน่วยกิตรวมจากเดิม 153 หน่วยกิต เหลือ 130 หน่วยกิต และใช้หลักสูตรนี้มาจนถึงปัจจุบัน

โดยขณะนี้กำลังปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมี ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติระดับอุดมศึกษาและคาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที  1 ปีการศึกษา 2555

    เอกลักษณ์ของหลักสูตรเคมี
เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ  เพื่อมุ่งหวังให้บัณฑิตมีความรอบรู้เป็นผู้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมปรัชญาและปณิธาน
            หลักสูตรเคมี  เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการเพิ่มศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ  โดยมุ่งพัฒนาให้บัณฑิตมีความรอบรู้และทักษะในทางเคมี  สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ ได้อย่างมีระบบ  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

วิสัยทัศน์แผนการดำเนินงาน
            หลักสูตรเคมี เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตด้านเคมีผู้มีความรอบรู้ ทักษะและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพสังคมและท้องถิ่น

Comments