วท.บ.เคมี 2555


โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130  หน่วยกิต
            โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 3 หมวดหลัก คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หมวดวิชาเฉพาะแบ่งเป็นวิชาแกนและวิชาเฉพาะด้าน และหมวดที่ 3 หมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีจำนวนหน่วยกิตดังนี้   

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต ประกอบด้วย
            1.1  กลุ่มวิชาภาษา 12  หน่วยกิต
            1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์   9  หน่วยกิต
            1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 7  หน่วยกิต
            1.4  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 2  หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  94  หน่วยกิต

            2.1 วิชาแกน ๓๐  หน่วยกิต ประกอบด้วย
                    2.1.1  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  6  หน่วยกิต
                    2.1.2  กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ 8 หน่วยกิต
                    2.1.3  กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ 4  หน่วยกิต
                    2.1.4  กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ 4  หน่วยกิต
                    2.1.5  กลุ่มวิชาเพิ่มเติมจาก 4 กลุ่มวิชา  4  หน่วยกิต

            2.2 วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 64  หน่วยกิต
                    2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ   ไม่น้อยกว่า 53  หน่วยกิต
                              1)  กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์   8  หน่วยกิต
                              2)  กลุ่มเคมีอนินทรีย์    8  หน่วยกิต
                              3)  กลุ่มเคมีอินทรีย์    8  หน่วยกิต
                              4)  กลุ่มเคมีวิเคราะห์    8 หน่วยกิต
                              5)  กลุ่มชีวเคมี 4  หน่วยกิต
                              6)  กลุ่มเคมีสหวิทยาการ  7  หน่วยกิต
                              7)  สัมมนา   2 หน่วยกิต
                              8)  โครงการวิจัยทางเคมี  3  หน่วยกิต
                              9)  ประสบการณ์วิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 5  หน่วยกิต
                    2.2.2  วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
Comments