วท.บ.เคมี 2559


โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  122  หน่วยกิต
            โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 3 หมวดหลัก คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หมวดวิชาเฉพาะแบ่งเป็นวิชาแกนและวิชาเฉพาะด้าน และหมวดที่ 3 หมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีจำนวนหน่วยกิตดังนี้  

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต ประกอบด้วย
            1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12  หน่วยกิต
            1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  9  หน่วยกิต
            1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 9  หน่วยกิต
    
2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 86  หน่วยกิต

            2.1 วิชาแกน  ไม่น้อยกว่า  26  หน่วยกิต ประกอบด้วย
                    2.1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   6  หน่วยกิต
                    2.1.2 กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ 8  หน่วยกิต
                    2.1.3 กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ  8  หน่วยกิต
                    2.1.4 กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ  4  หน่วยกิต
  
            2.2 วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 60  หน่วยกิต
                    2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ   ไม่น้อยกว่า  50  หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่อไปนี้
                        กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์ 7  หน่วยกิต
                        กลุ่มเคมีอนินทรีย์  8  หน่วยกิต
                        กลุ่มเคมีอินทรีย์  8  หน่วยกิต
                        กลุ่มเคมีวิเคราะห์  12  หน่วยกิต
                        กลุ่มชีวเคมี 4  หน่วยกิต
                        กลุ่มเคมีสหวิทยาการ 7  หน่วยกิต
                          สัมมนา  1  หน่วยกิต
                        โครงการวิจัยทางเคมี  3  หน่วยกิต
                                ประสบการณ์วิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า   4  หน่วยกิต
                    2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต

มีแผนการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 - 2563 เป็นจำนวนคน ดังนี้
 ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563
         จำนวนรับเข้า (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) 45 4545 45 45
         นักศึกษาชั้นปีที่ 2  45 45 45 45
         นักศึกษาชั้นปีที่ 3   45 45 45
         นักศึกษาชั้นปีที่ 4    45 45
 รวม 4590 135 180  180
         คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - -45

   


รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร วท.บ.สาขาเคมี (หลักสูตรปี พ.ศ. 2559)...

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเรียนหลักสูตร วท.บ.สาขาเคมี (หลักสูตรปี พ.ศ. 2559)...Comments